|


|


|

İmar Planı Değişikliği İlan

İmar Planı Değişikliği İlan

 

İLAN

İlan Tarihi

08.06.2018

İlan No

2018/3

İlanın Konusu

İmar Planı Değişikliği


Yüklenici NAS Şehircilik Tasarım Ofisi tarafından düzenlenen;

Belediyemiz Merkez Mahallesinde İmar Planlarımız sınırında yer alan Nazım İmar Planında F-45-24-d (1/5000), Uygulama İmar Planında F-45-24-d -2-c (1/1000)  paftalarında yer alan 1101 nolu parsel konut alanı olarak belirlenmiştir. (NİP-27340,3 - UİP-27354,3)

Uzun süredir konut alanına yönelik süren çalışmalarımız sonucunda merkezi olan bu parselde çıkan ihtilaflar nedeniyle bu alanda konut yapımının uygun olmadığı nedenle, konutlar için Belediyemize ait 106 nolu parselde gerekli plan tadilatları yapılarak, konut alanı yeri çözüme kavuşmuştur.

Belediye Başkanlığımızın teklifi ile; konut alanının çözüme kavuşması neticesinde, öncesinde konut alanı olarak belirlenen 1101 parselin kullanım şeklinin değiştirilerek, halkın yararlanabileceği sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği, çocukların gelişimine, eğitimine katkı sağlayacak tesisler yapılabilmesi için bu alanın sosyal tesis alanı olarak değiştirilmesi talep edilmiş, söz konusu teklif Belediye Meclisimizin 01.06.2018 tarihinde yapılan toplantısında incelenmiş tarihli, 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesi uyarınca planların onaylanmasına 01.06.2018 tarih, 2018/10 sayılı karar ile oy birliği ile karar verilmiştir.

Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planları 08.06.2018 tarihinden 09.07.2018 tarihine kadar Büyükköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde ilgililerin görüşlerine sunulmuştur. Planlar hakkındaki itiraz ve talepler ilan sürecinde, belediyemiz Fen İşleri Birimine yazılı olarak yapılabilecektir.

3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 20 nci maddeleri gereğince tüm halkımıza ilanen duyrulur. 08.06.2018

 

 

BÜYÜKKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI