|


|


|

Sabit ve Gezginci Arıcılık Kuralları (2022)

Sabit ve Gezginci Arıcılık Kuralları (2022)

RİZE VALİLİĞİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Duyurulur 

 

11.06.2010 tarihli 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,  Bitki Sağlığı,  Gıda ve Yem Kanununa dayanılarak 30.11.2011 tarih ve 28128 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  "Arıcılık Yönetmeliği"  hükümlerine göre,  2021 yılında İlimizde arıcılık faaliyetlerini düzenlemek amacıyla aşağıdaki tedbirler alınmıştır.

 

1-      Sabit ve Gezginci arıcıların  "Arıcılık Yönetmeliği"  kapsamında konaklama ve yerleştirilmesinde, İl/İlçe Müdürlükleri yetkilidir.

2-      Belirlenmiş bölgede konaklayacak gezginci arıcı; konaklayacağı yer gerçek kişiye ait ise şahısla, köy (mahalle) tüzel kişiliğinin sorumluluğunda bir arazi ise köy  (mahalle)  muhtarlığıyla, diğer tüzel kişiliklere ait arazi ise yetkililerle Devlet ormanlarında konaklayacak arıcılar da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimleri ile anlaşma yaptıktan sonra EK 1'de yer alan Arı Konaklama Belgesi (AKB)' nin 1 inci bölümü imzalanır.

3-      HBS  (Hayvancılık Bilgi Sistemi)'ne kaydı bulunmayan,  plakasız arıcılara  "Arı Konaklama Belgesi" verilmeyecektir. Arı Konaklama Belgesi olmayan arıcıya Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmez.

4-      Konaklayacağı yeri anlaşarak belirleyen arıcı, çıkış yapacağı ilin İl/ilçe Müdürlüğüne gideceği adresi sözlü ya da yazılı beyan ederek Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu alır ve arılarını sevk eder. Rapordaki sevk adresi ile konaklayacağı adres aynı olmalıdır. 5(Beş) gün içerisinde konakladığı İl/İlçe Müdürlüğüne veteriner sağlık raporu ile başvurarak Arı Konaklama Belgesini (AKB) alır. AKB' si olmayan arıcının veteriner sağlık raporu vize edilmez. Gezginci arıcılık yapan,  kayıtlı olduğu adrese ve/veya kendi arazisine dönen arıcının da arı hareketlerinin ve takibi için AKB alması gerekir. AKB'sini 5(beş) gün içerisinde almayan ve sistem üzerinde cezalı duruma düşen arıcılar cezaya düşme nedenlerini belirten bir dilekçe ile ilgili İlçe Müdürlüğüne başvurur.

5-      İlimizde usule aykırı yerleşen arıcı için yapılacak işlem ile ilgili olarak, il/ilçe müdürlüğünce güvenlik güçleri refakatinde gerekli uyarının yapılmasına, uygun bir kaldırma süresi verilmesine rağmen arıların kaldırılmaması halinde; il/ilçe tarım ve orman müdürlüğü koordinesinde, il arı yetiştirici birliği aracılığı ile arç ve kalifiye işçi tutularak güvenlik güçleri koruması altında yediemine kaldırılması ve masraflarının, doğrudan yada üyesi olduğu birliği aracılığı ile arıcıdan tahsil edilmesi, işletme kaydına ve sahibine ulaşılamayan arı kolonileri için de aynı işlem yapılacaktır.

6-      İlimize kayıtlı arıcılarımızın İl içi nakillerinde işletme tescil belgesinin bulundurulması zorunludur. Gezginci arıcılar, her yılın ilk hareketinde arılarını başka İllere sevk ederken, veteriner sağlık raporu düzenlenmesi için fiziki veya elektronik ortamda İl/İlçe Müdürlüklerine başvuracaktır. Aynı yıl içinde 31 Aralık tarihine kadar yapacakları hareketler için ilk hareket sırasında İl/İlçe Müdürlüğünden alınacak veteriner sağlık raporuna eklenen vize belgesi arıların gittikleri yerdeki İl/İlçe Müdürlüklerinde görevli resmi veteriner hekim tarafından gerekli muayene ve kontrollerin yapılmasından sonra onaylanacaktır.

7-      AKB işlemlerini arıcı adına üçüncü şahıslar takip edebilir.

8-      Arazi sahipleri dışında herhangi bir muhtarlık ile kamu kurum ve kuruluşunca,  arıcıdan konaklama ücreti dâhil hiçbir ad altında ücret alınmaz.

9-      Konaklanan bölge için belirlenmiş koloni kapasitesi üzerindeki yerleşim taleplerine İl/İlçe Müdürlüklerince izin verilmez. Ancak konaklama planlanmasında İl/İlçe Müdürlükleri sadece en son gelen arıcıyı mağdur etmeyecek şekilde bölge koloni kapasitesi üzerinde konaklama müsaadesi verir.

10-  Gezginci arıcılık yapan üreticiler, konaklama yapılan yerlerde arıların çevreye zarar vermemesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.  Arı konaklatılan alanlarda otlayan hayvanların arıdan zarar görmemesi için tedbirleri almak hayvan sahiplerinin sorumluluğundadır.

11-  Arılıklar, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yoldan en az 200 metre, stabilize ara yollarda ise en az 30 metre uzaklığa yerleştirilir. Araziye özel durumda uzaklığı belirlemeye İl/İlçe Müdürlüğü yetkilidir. Aksi durumda yerleşen tüm arılıklar kolluk kuvvetlerin yardımıyla tüm masrafları arıcıya ait olmak üzere kaldırılacaktır.

12-  Gezginci arıcılık yapan arıcılar,  arılarını çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde meskûn mahal dışında bir yere yerleştirir. Sabit arıcılar ise kolonilerini köy (mahalle) ve beldelerde çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde ve insanları toplu olarak hizmet aldıkları cami, okul, sağlık ocağı, karakol gibi benzeri yerlerden en az 200 metre uzağa yerleştirir. Yerleşimin dağınık olduğu bölgelerde ise bu mesafe en yakın eve en az 50 metre olmalıdır.

13-  Bölgenin flora durumu,  hastalık ve haşere durumları da dikkate alınmak koşulu ile iki konaklama arasındaki mesafe en az 500 metre olmalıdır.

14-  Muhtarların arıcılar hakkında yukarıda yazılan ilgili maddelerin uygulamasında birinci dereceden sorumlu olması,  İl Merkez ve İlçe Jandarma Komutanlıkları ve diğer güvenlik birimleri ile iş birliği içinde olması,  442 sayılı Köy Kanunu ve mevzuat gereğidir.  Bu nedenle aksi davranan ya da göz yumanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Köy ve mahalle muhtarlıkları bu talimatları halkın rahatlıkla görebileceği yerlerde muhafaza etmek ve ilan tutanaklarını muhtarlıkta muhafaza ederek, gerekli kontrol ve incelemelerde görevlilere ibraz etmek zorundadır.

15-  Devlet ormanlarında konaklayacak arıcıların izin ile ilgili usul ve esasları ile arı konaklama yer tanzimi, arılık içme suyu ve ulaşım yolları Orman İşletme Müdürlüğünce sağlanır.

16-  Zirai mücadele yapılacak yerlerdeki ve çevresindeki arıcılara, mücadele yapacak kuruluş ve şahıslar tarafından 7 (yedi) gün önceden, ilaçlama programına alınan bölgenin genişliği kullanılacak ilacın cinsi, atılma zamanı,  etki süresi ile bal arılarına olan etkisi duyurulur.  Arıcılar İl/İlçe Müdürlüklerinden bulundukları yöredeki mücadele programları hakkında bilgi almakla yükümlüdür.

17-  Arıcı; arıcı kimlik kartını resmi görevliler tarafından talep edilmesi durumunda göstermek zorundadır.

18-  Gezginci arıcı kendisine kolaylıkla ulaşılabilmesi için arılarını konaklattığı yerde kulübesi veya kovanları üzerine telefon numarasını okunaklı bir şekilde yazmak zorundadır. Gezginci arıcılar ve varsa yanında çalışan kişiler kimlik bilgilerini ilgili kolluk kuvvetine konaklamaya başladığı tarihten sonra en geç 5 (beş) gün içerisinde bildirecektir.

19-  Birincil üretim kapsamına giren ve doğal yapısında değişiklik olmayan süzme bal veteriner sağlık raporu ile nakledilecek olup;  bu balın 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında kayıt ve onayı yapılmış işletmelerde paketlenip etiketlenmesi durumunda veteriner sağlık raporsuz olarak nakledilecektir. Bal sevklerinde nakli yapanın toptancı olması halinde, balın nereden temin edildiğine dair belgelerin ibraz edilmesi şartı aranacaktır.

20-  Hiçbir nedenle gezginci arıcı arılı kovanlarını stabilize ve asfalt yol üzerine koyamaz. Bu şartı ihlal eden arıcının arılı kolonileri kolluk kuvveti marifetiyle kaldırılır.  Kabahatler Kanununa göre arılı kolonilerin kaldırılması esnasında doğacak işçilik, bakım, emanet ve nakliye masrafları arıcıdan tanzim edilir.

21-  Gezginci ve sabit arıcılar İlimizde bulunan Rize Merkez  -  Güneysu,  Rize  -  Salarha ana yolu güzergâhında ve diğer ana yollar üzerine ve ya yol kenarına konaklama yapamazlar. Ana yollara uzaklık en az 200 m olmalıdır.

22-  İl genelinde faaliyette bulunan tüm kolluk kuvvetleri,  bu genelge hükümleri çerçevesinde gerekli, denetim ve çalışmaları İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile koordineli bir şekilde yürüteceklerdir.

23-  İlimizdeki ve diğer illerden İlimize gelecek tüm gezginci arıcılar Valiliğimizce gezginci arıcılığı düzenlemek amacıyla alınan ve yukarıda belirtilen kurallara titizlikle uyacaklardır. Tedbirlere uymayan gezginci arıcılar hakkında, ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Ve 66.  maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu`nun 265.maddesi ne göre işlem yapılacaktır. Bu emirlerin mutat usullerle Belediye Başkanlıkları,  Köy-Mahalle Muhtarlıkları ve Rize İli Arı Yetiştiriciler Birliği aracılığıyla halka ve ilgililere ilanen duyurulması gerekmektedir.

 Tüm halkımıza ilanen duyurulur.